Boży plan zbawienia

 

Historia zbawienia


Na początku Bóg stworzył Niebo i Ziemię, następnie człowieka i osadził go w ogrodzie Eden. Pośrodku niego zasadził Bóg drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. Następnie powiedział człowiekowi, że wolno mu jeść owoce ze wszystkich drzew ogrodu, z wyjątkiem drzewa poznania dobra i zła, gdyż jeśli z niego zje, to na pewno umrze. Wąż jednak skusił człowieka i ten zerwał zakazany owoc. Wówczas Pan wypędził go z Edenu. Człowiek stracił możliwość życia wiecznego w tak wielkiej bliskości z Bogiem, jaką miał na początku.

Bóg kocha człowieka i chce, żeby powrócił on do Niego. Dlatego posłał na Ziemię swojego Syna, który umarł na krzyżu, abyswoją śmiercią odkupić nasze grzechy. Aby zostać zbawionym trzeba uwierzyć w Boga i żałować swoich grzechów, wyznać je przed Nim i prosić Go o wybaczenie. Wystarczy przyjąć zbawienie, które On ludziom ofiaruje.

Taka wiara w Boga całkowicie odmienia sposób myślenia człowieka, mówi się tu o nawróceniu. Bóg staje się najważniejszą osobą. Jezus nazywa to przeżycie nowym narodzeniem. Otrzymujemy wówczas nowe życie, nie tylko tu, ale także po fizycznej śmierci. Oczekujemy końca tego świata, kiedy Jezus ponownie powróci na Ziemię, osądzi ją i będzie rządzić jako Król.

 

 

 

Zostań Chrześcijaninem


Wielu ludzi szuka Boga. Jeśli jesteś jedną z tych osób, chcielibyśmy ci powiedzieć, że Biblia ma to, czego szukasz. Zawiera odpowiedzi na najważniejsze życiowe pytania i – co najważniejsze – może pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób można mieć właściwą relację z Bogiem.

Poniżej kilka wybranych wersetów:


Bóg cię kocha


Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jan 3:16

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rz. 5:8


Wszyscy są grzesznikami


Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rz. 3:23

Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Rz. 3:10

 

Boże lekarstwo na grzech


Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz. 6:23

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego. Jan 1:12

 

Każdy może być zbawiony właśnie teraz


Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Obj. 3:20

Każdy bowiem; kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Rz. 10:13

Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu jego. Jan 20:31

 

Przyjmij Chrystusa jako swojego Zbawcę


 

 

Jeśli nie wiesz jak to zrobić możesz skorzystać z poniższej  modlitwy

Wyznaję Bogu, że jestem grzesznikiem i wierzę,

że Pan Jezus Chrystus mnie pokochał i umarł za moje grzechy na krzyżu,

że został wzbudzony z martwych dla mojego usprawiedliwienia.

Teraz przyjmuję i wyznaję Go, jako mojego osobistego Zbawcę i Pana.

 


Spotykaj się z innymi wierzącymi

Po podjęciu decyzji o przyjęciu Chrystusa, zachęcamy cię, aby modląc się utrzymywać więzy z biblijnie wierzącymi chrześcijanami, którzy pomogą ci wzrastać, jako nowemu Chrześcijaninowi.


Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. II P. 3:18

 

Zapewnienie dla wierzącego


Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Rz. 10:9 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Jan 5:24

 

 

Bedziemy wdzieczni jeśli podzielisz się z nami wieścią o swym narwóceniu

kontakt@gedeonici.kielce.pl